Történetünk

Történetünk

 

A magyarországi Baptista egyház első vezetője, Meyer Henrik lelkész, főleg a németajkú településeken végzett missziómunkát. Így látogatta meg Budakeszit is, ahol munkássága nyomán 1902-ben történtek megtérések. A bemerítést a Bp. Wesselényi utcai kápolnában végezték. Az első megtértek között volt Léber József és neje, valamint a Merkl házaspár.
A kis közösség kezdetben a Wesselényi utcai gyülekezethez tartozott, mint szórvány-gyülekezet. Eleinte a testvérek vasárnaponként bementek a Wesselényi utcai kápolnába. Budakeszin csak hétköznap este volt összejövetel. Ebben az időszakban a Budai gyülekezettel is szoros volt a kapcsolat, onnan is sok segítség érkezett. Később újabb megtérések folytán a gyülekezet növekedett, és állandó helyi közösség alakult, továbbra is a Wesselényi utcai gyülekezet gondozásában.
Eleinte magánházaknál volt az összejövetel. 1947-ben a gyülekezet a Merkl házaspártól imaház céljára megkapta a Fő út 51. szám alatti házat, amely ez időtől kezdve a gyülekezet állandó gyülekezeti helye lett.
Közben a negyvenes években a német nyelvű istentiszteletről áttértek a magyar nyelvre.
1951-ben nagy változás állt be a gyülekezet életében. Főleg a Nyírségből 10 baptista család költözött Budakeszire. Ennek következtében a gyülekezet létszáma gyermekekkel együtt meghaladta az 50 főt. Ekkor a gyülekezet önállóvá vált, és meghívta lelkipásztorául Tóth Gábor testvért, aki a meghívást elfogadta, és 12 évig volt a gyülekezet lelkipásztora.
Tóth testvér 1963-ban búcsúzott el a gyülekezettől. Ekkor ideiglenesen a Bp. József utcai gyülekezethez csatlakoztunk. Oláh Lajos lelkipásztor testvérrel együtt örömmel fogadtak bennünket. Ez a kapcsolat 1967 márciusáig tartott. Miután Oláh testvér elfogadta a debreceni gyülekezet meghívását, így nem csak a József utcai gyülekezet maradt pásztor nélkül, hanem mi is.
Újból megerősödött az a vágyunk, hogy önálló gyülekezet legyünk. Így esett a választásunk Ács András lelkipásztor testvérre, aki meghívásunkat elfogadta, és 1970-ig ő volt a gyülekezet lelkipásztora. Családjával együtt áldásos munkát végzett gyülekezetünkben.
Ebben az időben történt, hogy a Fő út 51 szám alatti helyiséget el kellett hagynunk. Deák Máté testvér és neje felajánlották a gyülekezet részére az Erkel utca 11 szám alatti családi házuk egy részét, mintegy 50 fő befogadására alkalmas helyiséget, melyet szép imateremmé alakítottunk át.
1970-ben, Ács András testvér távozása után Kiss Árpádné Pető Anna testvérnő elfogadta a gyülekezet meghívását, és 1996-ig, 26 éven át végezte lelkipásztori munkáját családjával együtt.
Kis Árpádné szolgálati ideje alatt, 1983-ban a kis létszámú gyülekezet nagy áldozatvállalással megvette ezt, a Széchenyi utca 50 szám alatti házat, és sok-sok munkával kialakították ezt a kis imatermet, amelyben dicsőíthetjük a mi Istenünket, akitől nagyon sok áldás árad reánk.
Kis Árpádné távozása után, 1996 tavaszán gyülekezetünk Pátkai Béla misszió titkár testvérhez, úgyis, mint a Kispesti gyülekezet lelkipásztorához fordult segítségért. Pátkai testvér sokrétű elfoglaltsága mellett is vállalta gyülekezetével együtt a mi kis gyülekezetünk patronálását.
1999 decemberében újabb változás következett be gyülekezetünk életében. Megtudtuk, hogy Ács testvér családjával Budakeszire költözött. Mint gyülekezetünk volt lelkipásztorát, megkerestük őt azzal a kéréssel, hogy vállalja el újból gyülekezetünk pásztorolását. Ács testvér a gyülekezet egyhangú kérésére elfogadta a felkérést azzal a kikötéssel, hogy a kis gyülekezet tartson kapcsolatot a Wesselényi utcai gyülekezettel, melynek Ács testvér nyugdíjba vonulását követően 10 éven át tagja volt. E kapcsolat révén rendszeresen szolgált gyülekezetünkben dr. Gerzsenyi László és Varga Boldizsár lelkipásztor testvér. Ács András testvér hosszú éveken keresztül végezte hűségesen a lelkipásztori szolgálatot gyülekezetünkben.
Az elmúlt 10 évben is sok örömteli és sok nehezebb pillanatokat élt meg gyülekezetünk. Egyrészt gyarapodott közösségünk új megtérőkkel, illetve máshonnan ideköltözött testvérekkel, de több gyülekezeti tagunktól is meg kellett válnunk. Több idős testvért hazahívott az Úr, több testvért pedig lakóhelyváltozás vagy egyéb okok miatt más gyülekezetben bízott meg feladattal Isten, de az Úr kegyelméből a gyülekezett megmaradt és azóta is hangzik az evangélium ezen a helyen.
Pár évvel ezelőtt Ács testvér már jelezte a gyülekezet felé, hogy – bár továbbra is szívesen vállalja és végzi a szolgálatot – korára való tekintettel jó lenne, ha elkezdenénk gondolkodni, hogy ki vehetné majd át a lelkipásztori szolgálatot. Örülünk, hogy Ács testvér azóta is egészségben itt van közöttünk és aktív tagja gyülekezetünknek.
2010. januártól Kübler János a Wesselényi utcai gyülekezet lelkipásztora, mint ügyintéző lelkipásztor segítette gyülekezetünket a lelkipásztor keresésben. Ebben az időszakban az ige szolgálatot Ács András testvér mellett Kelemen Szabolcs, Joó Attila és Csürke Elek testvérek látták el.
Végül 2012. áprilistól gyülekezetünk élére újból egy korábban hosszú évekig Budakeszin szolgált lelkipásztorunkat állította Isten. Kis Árpádné testvér felkérésünkre és nagy örömünkre elvállalta a gyülekezet pásztorlását, aki 2015 március végéig végezte a szolgálatot gyülekezetünkben.
2015. nagypéntek ünnepétől kezdődően Lukács Tamás - a szigetszentmiklósi gyülekezetből nyugdíjba vonult - lelkipásztor vállalta a gyülekezet vezetését. Lukács testvér 2020. október 31.-vel nyugdíjba vonult Budakesziről.
Azóta Kiss Tamás lelkipásztor látja el a gyülekezet lelkészi teendőit.
 
 
Imaházunk fényképe:

alt