Tartsátok meg a Lélek egységét!

 

Gyülekezeti egység a környezeti sokféleségben

 

Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levelében felhívja a gyülekezet figyelmét a lélek egységének

megőrzésére: „Tartsátok meg a Lélek egységét!” (Ef 4,3). E levél a gyülekezeti lelkigondozás egyik

mesterműve.

Az ősi írás a mai Krisztus-test tagjaihoz, hozzánk, hívő emberekhez is szól, akik mindezzel együtt

is esendő emberek vagyunk. Gyakran eltérő látásunk van a dolgok rendje felől. Ismert közöttünk

a személyi kérdések miatt nézeteltérés, indulatosság és ezer más között a dolgok különféle

fontossági sorrendjének kérdése is.

A lelkigondozás hátterét vizsgálva látni kell, hogy a gyülekezet ma még úton van, még nincs a célnál.

Sokszor találkozik olyan élethelyzetekkel, melyekben rosszul mennek a dolgok – van, hogy a

bajok okát is egymásban látjuk –, és ezekben a helyzetekben is kell felmutatni a krisztusi lelkületet.

A lelkigondozói felhívás nem alaptalan. Nagyon is szükségszerű, hogy az elhívásunkhoz és az

Elhívóhoz méltó életformára ösztökéljen bennünket. Az Úr Lelke iránti engedelmesség teheti

alkalmassá a Krisztus iránt elkötelezett hívőt arra, hogy érdekei és javaslatai mellőzésekor is

a gyülekezeti egység munkása legyen. Kellő őszinteséggel el kell mondanunk: eddig úgy jártunk el,

hogy amikor sérültek személyes érdekeink, megnehezteltünk társainkra, valamiképpen elégtételt

vettünk. Az Úr azonban ennél érettebb lelkiségre formál bennünket: a másik, a nehezen

elviselhető, a gyakran bosszúságot okozó testvér szeretetben való elviselésére, vagy amikor

felszökik az indulat, a szánk szelíden, békességes előremutatással szóljon, és így munkáljuk

a Lélek általi egységet.

 
A hálaadó istentisztelet eredete a magyar baptista gyülekezetekben

Hívő emberhez illő cselekmény a hálaadás. Tehetjük ezt egyedül, családi körben és gyülekezeti közösségi

alkalommal is.

Milyen felemelő volna, ha egy-egy település lakossága is szükségét érezné annak, hogy tartsanak hálaadást,

hálaadó istentiszteletet. Ma ez településszinten nem történik meg.

A hálaadó istentisztelet a baptista gyülekezetekben rendszeresen ismétlődő ünnepi alkalom.

Érdekes felkutatni az eredetét. Irattárak, gyülekezeti archívumok sok adatot gyűjtöttek össze, melyek

a gyülekezeti hálaadó istentiszteletekkel kapcsolatosak, de az ünnepi alkalom eredetét talán csak a

dömsödi gyülekezet irattárában lelhetjük fel. Egy tanácskozási jegyzőkönyvben következő írás olvasható:

 

„1926-ban özv. Ficsor Sándorné (1888–1978), a helyi gyülekezet tagja javasolta a közösségnek, hogy

miután abban az évben meglehetősen gazdag termés volt mindenből, ne csak egyenként, hanem közösen

is adjanak hálát Istennek egy ünnepi istentiszteleten. A javaslat megértésre talált. Így rendeztek egy

hálaadó napot, amelyre meghívták id. Udvarnoki Andrást (a baptista közösség akkori vezetőjét),

aki azonosult a javaslattal, és az ő szolgálata mellett tartották meg először a hálaadó napot.

A jelenlevők ezt az eseményt másfelé is elmondták,  így országossá vált  a hálanapok megtartása.

Azóta minden évben rendszeresen megvan ez az ünnep a baptista közösség gyülekezeteiben.”

 

A Budakeszi Gyülekezet is hálanapra készül, mert méltó az Úr a hálaadásra, magasztalásra, és felettébb

méltó hívői magatartás, hogy megköszönjük mindazt a jót, amit irgalmából adott nekünk. Ez nem

eszem-iszom, nem pulykasült és nem is sütőtök kiállítás, mint ahogy ez az amerikai gyakorlatban

kialakult, hanem a hívő ember Isten előtti ünnepe: imádság, magasztalás és ének, a hívő ember

gyönyörködése az Úrban.

 

A gyülekezetünk hálaadó alkalma ebben az évben október 07-re esik, melyre szeretettel hívjuk

mindazokat, akik osztozni akarnak velünk a hálaadásban. Az istentisztelet de. 10 és du. fél 2 órakor

kezdődik, közben agapé, azaz közös ebéd lesz.


 

A múltat felelevenítő képen a 17. század elején élő angliai puritánok hálaadása látható. Üldözések és

folytonos zaklatások ellenére is ragaszkodtak hitükhöz, noha volt, hogy menekülniük kellett, de a

hálaadásról így sem feledkeztek el. Az üldözések miatt - hazájukat elhagyva - Amerikában telepedtek

le. Észak-Amerikában tehát a puritán hálaadás volt az un. Thanksgiving Day eredete

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Imakéréseink

Jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod!

 

Az imádkozó hívő vívódásai,

avagy a nem teljesült imakérések okozta zavar

 

Isten uralma a Szentlélek által az a hatalmi terület, ahol érvényesül Isten akarata. Az isteni akarat

az ő uralmának alapja.

Kérdés, hogy a megváltott ember beleilleszkedett-e az ő uralmába, és ha igen, akkor maradéktalanul

történik-e ez?

A királyság működésének leírásakor látni kell, hogy az isteni akarat isteni rendet tart fenn, isteni terv

valósul meg általa. A Szentlélek munkája a megváltottak között, hogy ahívő embert az

isteni akarattal és tervvel összekösse. Itt ellentétes pólusokat képez az emberi és az isteni

szándék. A Szentlélek célja, hogy az ember legyőzze elsődleges indítékait, saját testies indíttatású

céljait, és teret adjon a felülről való akaratnak.

 

A hívő keresztyén folyamatosan döntési kényszerrel él: Isten uralkodása és saját akarata között

választ.

A szellemi ember. Harmonizálódik Isten terveivel. Lemond saját céljai megvalósításának makacs

szándékáról. Eredménye: az emberi feloldódik az isteniben. Elhalványulnak a testies célok, és domináns

lesz az isteni. Istenre néz, lát, és az isteni célok fokozódó mértékben úgy fogalmazódnak meg

benne, mint ami a sajátjai.

A testies hívő Isten uralmával szimpatizál, de ragaszkodik saját céljaihoz. Eredménye: Látja

ugyan Isten dolgait, de ott vergődik a Királyság határvonalán, és megmarad az emberi céloknál.

Kér Istentől, alkudozik, vergődik, mert nem kap meg mindent. Kétségeskedik, lázong:

– „Ha a megváltás részese vagyok, és az új természet lelkületének gondolataival,

vágyaival kérek, miért nem kapom meg?”

– „Ha kérem a vágyott tárgyi dolgokat, miért nem kapom meg?”

Ez a bizonytalanság kétségeket terem a szívben és lázongóvá, zúgolódóvá teheti a hívőt.

 

 

Válaszok, válaszadási kísérletek:

1. Tökéletlenség állapotában vagyunk. Kettősség lakik bennünk. Már fel-, felismerjük Isten

titkait. Azokban a dolgokban, melyek másokra nézve jelentősek, például a tanúskodásunk, Isten

megóvhat a jelentősebb tévedésektől. Azokban a dolgokban, melyek öncélúak,

megengedi a vergődésünket, melyekben kipróbáltakká válhatunk, és az érettkorúság

megvalósulhat hitéletünkben. Ez történik egy kérés és annak késlekedő vagy elmaradó teljesülése

esetén.

2. Alapjában véve nem Istennek van szüksége ránk, hanem nekünk Istenre. Legyen

kitüntető megbecsülés számunkra, ha egy ember munkáját elfogadja Isten! A mi

vergődésünk, áldozathozatalunk nem jelent semmi egyebet, mint próbálkozást megfelelni

a Szent igényeinek, de ez őt semmire sem kötelezi. Nincs arra kötelezve, hogy bármi

súlyos áldozatunkat is ő beépítse a maga terveibe. (Olyan lehet ez, mint amikor az ács

kisfia ott lábatlankodik apja mellett, tanulja bekalapálni a szeget a fába. A kisgyermek

számára ez sikerélményt jelenthet, de tette a munka egészére nincs jelentőséggel.)

 

Az egyetlen értelmes emberi cél az lehet, ha teljes erővel arra figyelünk, miként

igazodhatunk az Úr terveihez, melyek korokon, időkön, emberi életeken, személyes

vágyálmok felett magasan átívelnek, magukba foglalva a világmindenség egészét.

Kicsiny pontok vagyunk mi az egészben. Ugyan nem vagyunk jelentéktelenek Isten számára, de

csapongó vágyakkal és ötletekkel élünk előtte. Nem annyira hasznosak vagyunk számára, mint

inkább szeretettek, kegyelemben elhordozott gyermekek.

Élethívatásunk: beleilleszkedni az isteni rendbe, aktív részesévé válni terve megvalósításának.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 
Szigetszentmiklósiak szolgálata Budakeszin

Június 17-én, vasárnap a Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet szolgáló csoportja jön közénk

Paróczi Zsolt lelkipásztor vezetésével, és ők végzik e nap az istentiszteleti szolgálatot

a gyülekezetünkben.

Az istentisztelet kezdete: 10 órakor, a megszokott időben lesz.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 5